Leveringsvoorwaarden van de "Vitaliteitswinkel"

Voorwaarden betreffende: consument

Artikel 1. Toepasselijkheid
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de "Vitaliteitswinkel" zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel schriftelijke goedkeuring door de "Vitaliteitswinkel" worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de "Vitaliteitswinkel" worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door de "Vitaliteitswinkel" ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
Alle aanbiedingen van de "Vitaliteitswinkel" zijn vrijblijvend en de "Vitaliteitswinkel" behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door de "Vitaliteitswinkel". De "Vitaliteitswinkel" is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de "Vitaliteitswinkel" dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Afkoelingsperiode
Koper heeft gedurende zeven (14) werkdagen na ontvangst van het product het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen en het product op zijn eigen kosten aan de "Vitaliteitswinkel" te retourneren. Dit geldt niet voor maatwerk, ofwel producten die op aanwijzing van de koper vervaardigd of speciaal besteld zijn.
Bij diensten gaat de bedenktijd in op het moment dat de consument bestelt.
Retourzendingen dienen altijd eerst te worden gemeld bij onze klantenservice via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Na ontvangst krijgt u binnen veertien (14) dagen het volledige aankoopbedrag minus € 15,-- administratiekosten teruggestort. De kosten van de retourzending zijn wel voor uw eigen rekening.
Mocht u echter binnen dertig (30) dagen na ontvangst fabricage- en/of productiefouten constateren dan kunt u het artikel ook terugsturen naar het in artikel 9 genoemde adres en krijgt u na ontvangst het volledige aankoopbedrag teruggestort of al naar gelang uw keuze een nieuw artikel opgestuurd. In dit geval zijn de kosten van de retourzending geheel voor rekening van de "Vitaliteitswinkel".

Het product wordt alleen in ongeschonden staat teruggenomen door de "Vitaliteitswinkel".
Indien het product op welke manier dan ook gesealed is, wordt het product alleen teruggenomen indien het seal niet verbroken is. Producten die beschadigd of gebruikt zijn, komen niet voor restitutie in aanmerking. Het risico van het retour zenden is voor rekening van de klant.

Artikel 4. Prijzen en betalingen
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW, eventuele belastingen en/of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeen gekomen.
Voor bestellingen met het afleveradres in het buitenland worden de tarieven van de reguliere post gehanteerd.

De "Vitaliteitswinkel" biedt de volgende betalingsmogelijkheden.

Vooruitbetaling: U kunt vooruitbetalen. Uw bestelling wordt dan afgeleverd nadat uw betaling bij de "Vitaliteitswinkel" binnen is.
U kunt bij vooruitbetaling het totaalbedrag overmaken naar onze Bankrekening (ING)      
IBAN NL53INGB 0004257754 t.n.v. Vitaliteitswinkel te Oosterwolde Fr.

Internetbankieren: U kiest in het selectievak voor internetbankieren. Na doorklikken komt u op uw eigen internetbankierensite en wijst het zich verder vanzelf. Uw bestelling wordt dan afgeleverd nadat uw betaling bij de "Vitaliteitswinkel" binnen is.
U kunt bij INTERNETBANKIEREN het totaalbedrag overmaken op onze Bankrekening (ING)      
IBAN NL53INGB 0004257754 t.n.v. Vitaliteitswinkel te Oosterwolde Fr.

PayPal, veilig betalen via internet: U kiest in het selectievak voor PayPal. Na het doorklikken van uw bestelling komt u vanzelf op de site van PayPal. Voor gebruik van PayPal berekenen wij 3% extra bankkosten.

Bij PayPal kunt u als u al een acount bij PayPal heeft direct betalen, als u geen acount heeft kunt u die aanmaken of met creditcard betalen. Uw bestelling wordt dan afgeleverd nadat uw betaling bij de "Vitaliteitswinkel" binnen is.
U kunt met uw creditcard het totaalbedrag overmaken naar onze Bankrekening (ING)      
IBAN NL53INGB 0004257754 t.n.v. Vitaliteitswinkel te Oosterwolde Fr.

Verzendkosten
Kijk voor verzendkosten op onze beginpagina van de Webwinkel linksonder bij verzendkosten.

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door de "Vitaliteitswinkel".

Artikel 5. Levering
Indien een overmachttoestand langer duurt dan dertig (30) dagen hebben zowel de "Vitaliteitswinkel" als de koper de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar en eventueel reeds verrichte betalingen zullen worden gerestitueerd.
Indien koper binnen de maximale leveringstermijn van 30 dagen de overeenkomst wil ontbinden dan dient dit schriftelijk te geschieden waarna reeds verrichte betalingen onder aftrek van € 5.00 administratiekosten worden gerestitueerd.
De door de "Vitaliteitswinkel" opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook.
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
De "Vitaliteitswinkel" is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten te verzenden. De extra kosten van de nalevering wordt door de "Vitaliteitswinkel" gedragen.
Producten die u via de "Vitaliteitswinkel" heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen binnen zeven (14) dagen worden geruild en/of retour gezonden, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele onbeschadigde verpakking verkeert. Retourzendingen dienen altijd eerst te worden gemeld bij onze klantenservice via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Zie ook artikel 3. Afkoelingsperiode.

Artikel 6. Annulering
Een bestelling welke nog niet betaald is kan kosteloos geannuleerd worden. Voor een bestelling welke reeds geheel of gedeeltelijk betaald is worden bij annulering geen administratiekosten  berekend.
Voor een bestelling naar het buitenland welke reeds verzonden is worden bij annulering administratiekosten  gelijk aan het totaalbedrag van de verzendkosten berekend.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan de "Vitaliteitswinkel" verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de verzending door de "Vitaliteitswinkel" op u over.

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door de "Vitaliteitswinkel" geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 9. Reclames en aansprakelijkheid
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden.
Indien dit niet het geval is, dient u de "Vitaliteitswinkel" daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Artikel 10. Klachten procedure
Indien u een klacht heeft over door ons geleverde artikelen en/of diensten dan horen wij dat graag van u.
De "Vitaliteitswinkel" streeft naar tevreden klanten en zal zich maximaal inspannen om uw klacht op te lossen.
U kunt uw klacht melden bij de klantenservice van de "Vitaliteitswinkel".

De klantenservice is op de volgende manieren bereikbaar:

    - per formulier: ga naar contact en vul het formulier in.
    - per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
    - per telefoon: 0516 - 523684 (tijdens kantooruren)
    - per post:Vitaliteitswinkel, afdeling klantenservice
    - Menninge 63
    - 8431CC  Oosterwolde Fr (NL).

U krijgt meestal binnen één werkdag een antwoord maar uiterlijk binnen tien (10) dagen. Omdat een aantal van onze producten handgemaakt zijn, kunnen kleine model en/of kleur wijzigingen voorkomen.

Artikel 11. Niet goed, geld terug
Wij behouden ons wijzigingen in modellen, kleuren, samenstelling en prijs voor. Mocht u de door u bestelde goederen vanwege zulks een wijziging niet meer willen hebben, dan heeft u het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden en de product(en) binnen dertig (30) dagen aan ons retour te sturen.
In dit geval dient het artikel, onbeschadigd, ongebruikt en inclusief alle bijgeleverde bescheiden zoals gebruiksaanwijzingen, garantiebewijzen e.d., in de originele verpakking aan ons geretourneerd te worden. In een dergelijke situatie zijn de kosten voor retourzending voor onze rekening. Veel van onze artikelen zijn met toewijding handgemaakt. Hierdoor is elk artikel uniek. Dit betekent dat er afwijkingen kunnen zijn ten opzichte van de getoonde foto's. Zolang de afwijkingen geen defecten zijn, kunnen de artikelen hiervoor niet geretourneerd worden.

Artikel 12. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en de "Vitaliteitswinkel", dan wel tussen de "Vitaliteitswinkel" en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en de "Vitaliteitswinkel", is de "Vitaliteitswinkel" niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door de "Vitaliteitswinkel".

Artikel 13. Persoonsgegevens
de "Vitaliteitswinkel" houdt zich aan de Wet Persoonregistratie.
De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. de "Vitaliteitswinkel" respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.
De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan de "Vitaliteitswinkel", tenzij de klant door de "Vitaliteitswinkel" in gebreke is gesteld.
Op aanvraag via e-mail, fax of brief, na een tot tevredenheid strekkende legitimatie, verstrekken wij u alle gegevens die wij van u geregistreerd hebben.
U kunt ons via e-mail, fax of brief verzoeken om hierin wijzigingen aan te brengen of deze geheel te verwijderen.
Indien u aan de "Vitaliteitswinkel" schriftelijk opgave doet van een adres, is de "Vitaliteitswinkel" gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan de "Vitaliteitswinkel" schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

Artikel 14. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft de "Vitaliteitswinkel" ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat de "Vitaliteitswinkel" gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan de "Vitaliteitswinkel" kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 15. Diversen
Wanneer door de "Vitaliteitswinkel" gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen.
U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat de "Vitaliteitswinkel" deze Voorwaarden soepel toepast.
Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met de "Vitaliteitswinkel" in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door de "Vitaliteitswinkel" vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
De "Vitaliteitswinkel" is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.