"Bijsluiter Dr. Schüssler's Celzouten van VSM "

  VSM SCHüSSLER ZOUT TABLETTEN Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

VSM LogoDit homeopathisch geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept) voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om dit homeopathisch genees- middel zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Vraag uw apotheker om meer informa- tie of advies indien nodig.
* Raadpleeg een arts indien de verschijn- selen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren. Inhoud van deze bijsluiter

 

Inhoudsopgave:

  1. Wat is een VSM Schüssler zout en waarvoor wordt het gebruikt?
  2. Wat u moet weten voordat u een VSM Schüssler zout inneemt.
  3. Hoe wordt een VSM Schüssler zout ingenomen?
  4. Mogelijke bijwerkingen.
  5. Hoe bewaart u een VSM Schüssler zout?
  6. Algemene informatie over Dr. Schüssler
  7. Direct naar de bestelpaginaVSM Schüssler zout tabletten Per tablet (260 mg) bevat een VSM Schüssler zout 250 mg werkzaam bestanddeel (zie doosje en etiket). Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: magnesiumstearaat, tarwezetmeel, melk- suiker.
VSM Schüssler zouten staan ingeschreven in het register voor homeopathische far- maceutische producten.
Het RVH nummer is te vinden op het doosje en etiket. Verantwoordelijke voor het in de handel brengen:

VSM Geneesmiddelen bv Berenkoog 35 1822 BH Alkmaar Nederland

Voor meer informatie kunt u gratis bellen met VSM Productinformatie (0800-9011)

 

1. Wat is een VSM Schüssler zout en waarvoor wordt het gebruikt? Een VSM Schüssler zout is een homeo- pathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie dat wordt toege- past volgens de therapie van Dr. Schüssler. Verpakking De tabletten worden verpakt in een bruin glazen flesje met een inhoud van 200 Tabletten

2. Wat u moet weten voordat u een VSM Schüssler zout inneemt. Wanneer mag u dit homeopathisch genees- middel niet gebruiken? Gebruik dit homeopathisch geneesmiddel niet wanneer u overgevoelig bent voor 1 van de bestanddelen. Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit homeopathisch geneesmiddel? Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met dit home- opathisch geneesmiddel moet zijn. Gebruik van dit homeopathisch geneesmid- del in combinatie met voedsel en drank Gebruik dit homeopathisch geneesmiddel liever niet samen met voedsel, maar bij voorkeur een half uur voor/na de maal- tijd. Zwangerschap en borstvoeding Dit homeopathisch geneesmiddel kan voor zover bekend zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding, overeenkomstig de aanbevolen dosering. Vraag bij twijfel uw arts of apotheker om advies. Rijvaardigheid en het gebruik van machines Het is niet waarschijnlijk dat dit homeo- pathisch geneesmiddel bij de aangegeven dosering een effect heeft op de rijvaar- digheid en het vermogen om machines te bedienen. Gebruik van dit homeopathisch genees- middel in combinatie met andere genees- middelen Er zijn geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van dit homeopathisch geneesmiddel Melksuiker: Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Tarwezetmeel: Geschikt voor mensen met coeliakie. Patiënten met een overgevoeligheid voor tarwe (anders dan coeliakie) dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken.

3. Hoe wordt een VSM Schüssler zout ingenomen? Tenzij uw arts of therapeut anders voor- schrijft: Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: Bij de eerste verschijnselen elk uur 1 tablet innemen. Als de klachten vermin- deren 3 maal daags 1 tablet innemen. Gebruik maximaal 12 tabletten per dag.

Kinderen van 6 tot 12 jaar: Bij de eerste verschijnselen elk uur 1 tablet innemen. Als de klachten vermin- deren 2 maal daags 1 tablet innemen. Gebruik maximaal 6 tabletten per dag. De tabletten bij voorkeur een half uur voor/na de maaltijd in de mond uiteen laten vallen, even in de mond houden en dan doorslikken. Raadpleeg een arts indien de verschijnse- len verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren. Wat u moet doen wanneer u te veel van dit homeopathisch geneesmiddel heeft inge- nomen? Er zijn geen nadelige effecten te verwach- ten wanneer u te veel van dit homeo- pathisch geneesmiddel heeft ingenomen. Wat u moet doen wanneer u vergeten bent dit homeopathisch geneesmiddel in te nemen? Wanneer u de tabletten vergeten bent in te nemen, neem dan geen extra dosis, maar neem de eerstvolgende dosis op het gebruikelijke tijdstip. Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met dit homeopathisch geneesmiddel wordt gestopt Er zijn geen nadelige effecten te verwach- ten na het stoppen met de behandeling.

4. Mogelijke bijwerkingen. Er zijn van dit homeopathisch genees- middel geen bijwerkingen bekend. Indien u het vermoeden heeft dat er bijwerkin- gen zijn opgetreden na inname van dit geneesmiddel informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u VSM Schüssler zout? Dit homeopathisch geneesmiddel buiten bereik en zicht van kinderen houden. De uiterste gebruiksdatum staat vermeld op het doosje en het etiket na of onder de woorden. Niet te gebr. na: (=niet te gebruiken na). Bewaren in de originele verpakking, bene- den 25°C.

6. Algemene informatie over de genees- methode volgens Dr. Schüssler Dr. Schüssler zouten worden als enkel- voudige homeopathische geneesmidde- len toegepast volgens de geneesmethode zoals deze is ontwikkeld door Dr. Schüüssler. Dr. Schüssler geneesmethode ondersteunt de zelfgenezende kracht van het lichaam met behulp van homeo- pathisch gepotentieerde zouten. Deze therapie gaat uit van een tekort aan zou- ten in de cel. Dit kan zich bijvoorbeeld uiten op cel- of orgaanniveau. Door gebruik te maken van Dr. Schüssler zou- ten wordt de zoutbalans weer hersteld. Hierbij wordt uitsluitend gebruik gemaakt van natuurlijk in de cel voorko- mende zouten. Milieu Hoewel dit geneesmiddel niet of nauwe- lijks milieubelastend is, adviseren wij u toch de restanten van dit geneesmiddel bij de apotheek in te leveren. Denkt u bij het wegdoen van leeg verpakkingsmateri- aal aan hergebruik en zorg voor een goede afvalscheiding. Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in mei 2011.

De bovenstaand informatie betreft de vol- gende VSM Schüssler zouten:
No.1 Calcium fluoratum D6 of D12
No.2 Calcium phosphoricum D6 of D12
No.3 Ferrum phosphoricum D6 of D12
No.4 Kalium muriaticum D6 of D12
No.5 Kalium phosphoricum D6 of D12
No.6 Kalium sulfuricum D6 of D12
No.7 Magnesium phosphoricum D6 of D12
No.8 Natrium muriaticum D6 of D12
No.9 Natrium phosphoricum D6 of D12
No.10 Natrium sulfuricum D6 of D12
No.11 Silicea D6 of D12
No.12 Calcium sulfuricum D6 of D12
No.13 Kalium arsenicosum D6
No.14 Kalium bromatum D6
No.15 Kalium jodatum D6
No.16 Lithium muriaticum D6
No.17 Manganum sulfuricum D6
No.18 Calcium sulfuratum D6
No.19 Cuprum arsenicosum D6
No.20 Kalium-aluminium sulfuricum D6
No.21 Zincum muriaticum D6
No.22 Calcium carbonicum D6
No.23 Natrium bicarbonicum D6
No.24 Arsenum jodatum D6